Algemene voorwaarden
Boekingen
Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een reservering heeft gedaan bij Inge - Eye for creation. Boekingen komen tot stand via e-mail, telefoon, Social Media, WhatsApp of mondeling. De opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Inge - Eye for creation. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen.

Betaling
De kosten kunnen middels een betaalverzoek of contant bij afspraak voldaan worden. Bij grotere opdrachten dienen de kosten 48 uur voorafgaand aan de start van de opdracht voldaan te zijn.

Bij alle bruidsstyling dient voor reservering een aanbetaling gedaan te worden van 95 euro zodat andere bruiden niet teleurgesteld worden door een onnodig gereserveerde dag. De kosten kunnen middels een betaalverzoek of contant als volgt voldaan worden:
- 95 euro bij reservering
- 50% van de totale kosten dienen uiterlijk 7 dagen na de proef voldaan te zijn
- 100% van de totale kosten dienen uiterlijk 48 uur voor de bruiloftsdag voldaan te zijn


Extensions huren
Extensions worden eenmalig verhuurd voor 1 dag tegen het dan geldende tarief, exclusief de te betalen borg.

Extensions dienen binnen 1 week in goede staat geretourneerd te worden aan Inge - Eye for creation. De extensions kunnen uit het haar gehaald worden en in de daarvoor bestemde klem en tas geplaatst worden. De extensions niet kammen en wassen, dit wordt gedaan door Inge - Eye for creation bij ontvangst.

Retourneren kan door deze af te geven of terug te sturen per (pakket)post (verzendkosten voor eigen rekening) bij/naar: 
          Inge – Eye for creation
          Johanna Naberstraat 10
          5122 KE Rijen
Middels het oprollen van de tas past deze in een A4 envelop of brievenbusdoos. 

Betaalde borg voor extensions wordt terug overgemaakt indien de extensions binnen 1 week in goede staat retour zijn ontvangen door Inge – Eye for creation. Indien de extensions na 1 week geretourneerd wordt de borg niet terugbetaald.

Indien de extensions onherstelbaar beschadigd zijn of niet geretourneerd zijn binnen 2 weken zullen de volledige kosten voor een nieuwe set in rekening gebracht worden. Let op bij het terugsturen van de extensions per (pakket)post: indien het pakket kwijt raakt per post wordt er ook een nieuwe set in rekening gebracht, kies in dit geval voor verzekerd verzenden.


Reservering annuleren
Boekingen (m.u.v. bruidsboekingen) kunnen schriftelijk (per e-mail) geannuleerd worden onder de volgende annuleringsvoorwaarden:
- tot 48 uur voor de opdracht kan er kosteloos worden geannuleerd
- van 48 uur tot 24 uur voor de opdracht wordt 50% van de kosten berekend
- bij annulering op de dag zelf  worden 75% van de kosten berekend

Bruidsboekingen:
- een reservering kan binnen 14 dagen kosteloos worden geannuleerd
- tot 12 weken voor de bruiloft: 25% van de kosten worden berekend
- van 12 tot 4 weken voor de bruiloft: 50% van de kosten worden berekend
- binnen 4 weken voor de bruiloft: 75% van de volledige kosten worden berekend

Bij overmacht wordt er rekening gehouden met de omstandigheden (zoals bijvoorbeeld overlijden of ziekte). Indien de bruiloft uitgesteld wordt naar een later stadium is (kosteloze) verplaatsing mogelijk indien de agenda dat toelaat.

In geval van annulering door overmacht (bijvoorbeeld overlijden of ziekte) vanuit
Inge - Eye for creation zal zij binnen het netwerk zoeken naar een vervangende styliste. Alle benodigde gegevens, informatie en gemaakte foto’s tijdens bijvoorbeeld de proef zullen worden doorgegeven aan de vervangende styliste. Inge - Eye for creation kan nooit met 100%  zekerheid garanderen dat vervanging regelen lukt. Indien vervanging regelen niet lukt zullen reeds betaalde kosten worden terugbetaald. 

Aansprakelijkheid

Door Inge - Eye for creation wordt uitsluitend gewerkt met dermatologisch geteste cosmetica, veelal Vegan en van natuurlijke aard. Daarnaast heeft hygiëne een hele hoge prioriteit. Desondanks kan er bij uitzondering door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. Inge - Eye for creation is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen tgv het gebruik van cosmetische producten of materialen gebruikt tijdens de sessie.

Indien Inge - Eye van creation aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Inge - Eye van creation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Inge - Eye for creation. Zij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Inge - Eye van creation is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie.

Inge - Eye for creation is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirect schade, zoals, maar zeker niet beperkt tot, gevolgschade, gemiste besparingen, reputatieschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

Voor het geval wordt geoordeeld dat Inge - Eye for creation geen beroep kan doen op het voorgaande, geldt dat Inge - Eye for creation uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag  van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Inge - Eye for creation is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Inge - Eye for creation niet nakomt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Inge - Eye for creation daardoor lijdt.

Klachten
Bij ontevredenheid dient dit door de opdrachtgever tijdens of direct na de opdracht/sessie kenbaar gemaakt te worden zodat er ter plekke gezocht kan worden naar een oplossing. Indien ontevredenheid na het verstrijken van de opdracht/sessie kenbaar gemaakt wordt, kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van restitutie van de opdrachtkosten of enige vorm van compensatie.

Bij annulering van een bruidsboeking i.v.m. ontevredenheid, neem dan altijd eerst contact met Inge - Eye for creation op. Zo kan er bekeken worden of er (mogelijk tegen een vergoeding) nog een 2e proefsessie ingepland kan worden om gezamenlijke tot het gewenste resultaat te kunnen komen.